Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

SUBJECTES OBLIGATS A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L'ADMINISTRACIÓEl 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d’ara endavant LPA (BOE 02/10/2015).


Entre d'altres novetats, aquesta llei imposa a determinades persones l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Subjectes obligats i no obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració:

 

En concret, l'article 14.2 d'aquesta llei disposa que, en qualsevol cas, estan obligades a relacionarsea través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per realitzar qualsevol tràmitd'un procediment administratiu, com a mínim, les persones següents:

1. Les persones jurídiques (a tall d'exemple: administracions públiques, societats mercantils en les seves diverses formes, com ara SA, SL, societats civils, fundacions, associacions o federacions d'associacions).

2. Les entitats sense personalitat jurídica (a tall d’exemple: comunitats de béns, unions d'empresaris, herències jacents, les comunitats de propietaris).

3. Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas dins aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors (exemples de professions amb col·legiació obligatòria: advocats, arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers).

4. Qui representi un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Aclariment: Si una persona jurídica presenta una sol·licitud en nom d'una altra que sigui persona física ha de presentar-la electrònicament.

 

5. Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que hi realitzin per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma que determini reglamentàriament cada administració.

Aquesta relació electrònica comprèn tant la presentació de documents, sol·licituds, recursos, comunicacions o declaracions responsables prèvies a l’exercici d’una activitat, a través de registre general d’entrada, com la recepció de notificacions (art 41.1 LPA).

Important:

D’acord amb l’article 68.4 LPA, si algun dels subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir a l’interessat per tal que l’esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà que la data de presentació de la sol·licitud és aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

 

 

Les persones físiques, no incloses en els supòsits anteriors, poden triar en tot moment si es comuniquen amb l’Administració per mitjans electrònics, tenint en compte a més que poden modificar en qualsevol moment el mitjà escollit per relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 

   

 

 

 


 

 

 

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut