Ajuntament de Ferreries
Informació sobre les ajudes, requisits per accedir-hi (ingressos mínims i màxims), imports, etc.
 

AJUDES PROGRAMA DE FOMENT DEL LLOGUER D'HABITATGES DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

El Govern de les Illes Balears ha posat en marxa la convocatòria de sol·licitud d'ajudes per al pagament del lloguer de fins a un 40 per 100 de la renda anual i, en cas de determinats col·lectius, fins un 50% (amb un preu màxim de lloguer de 900 €).

El termini per sol·licitar aquesta ajuda és 31 d'agost al 30 d'octubre.

La sol·licitud es pot presentar telemàticament a través de la pàgina habitatge.caib.es o bé, sol·licitant cita prèvia per poder ser atès en el telèfon 900780000. En tot cas, també es pot presentar mitjançant registre d'entrada a qualsevol oficina de registre acollida a la finestreta única.

Els requisits per accedir-hi són els següents:

1. Ser titular de contracte arrendament amb una durada mínima d’un any d’un habitatge situat dins l’àmbit del territori de la CAIB. En cas de menors de 35 anys poden sol·licitar l’ajuda tot i que no tenguin contracte d’arrendament subscrit. En aquest cas l’hauran de presentar en el termini màxim de dos mesos des de la resolució de concessió de l’ajuda.
2. La renda del lloguer ha de ser igual o inferior a 900 €.
3. Estar al corrent en el pagament dels rebuts de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
4. L’habitatge ha de constituir domicili habitual i permanent i ha d’estar situat dins l’àmbit de la CAIB.
5. El propietari ha d’haver dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l’organisme corresponent. L’IBAVI ha de comprovar d’ofici que s’ha dipositat la fiança.
6. Totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat tenguin:
a. la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa;
b. o, en el cas d’estrangers no comunitaris, que tenguin la residència legal a Espanya.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut