Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
Valoració de danys i sol·licitud d'ajudes del Ministeri.
 

DANYS OCASIONATS PER LA DANA A FERRERIES

A continuació es detallen els passos a seguir per les empreses i població damnificada.

- En cas de desperfectes en tancament de tanques, solars, mitgeres de parcel·les, etc.:
Presentar mitjançant instància genèrica una relació dels danys amb imatges d'abans (en cas de disposar-les) i després de la torrentada. Esmentar en la instància la referència cadastral de la parcel·la.

- En cas de dany en infraestructures industrials, material, producte, etc.:
Presentar mitjançant instància genèrica una relació dels costos ocasionats.

- En cas que el dany afecti vehicles:
Presentar mitjançant instància genèrica una relació dels danys. A més, i de forma paral·lela, contactar amb l'asseguradora del vehicle.

- En altres casos no contemplats en els punts anteriors:
Presentar mitjançant instància genèrica una relació dels danys amb fotografies i, si és possible, una valoració econòmica dels costos.

A MÉS, ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS D'AJUDA PER DANYS PERSONALS I MATERIALS, COMPETÈNCIA DEL MINISTERI D'INTERIOR.
Les ajudes van dirigides a:

- Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys personals.
- Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus béns de primera necessitat.
- Corporacions locals, per fer front a les despeses d'emergència realitzats.
- Comunitats de propietaris, per danys en elements comuns.
- Titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis.
- Persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l'activitat competent.

Aquestes ajudes poden ser sol·licitades pels afectats i afectades a la Delegació de Govern de les Illes Balears mitjançant la presentació dels corresponents formularis, en el termini d'un mes des que finalitza el fet causant. Podeu trobar els detalls de les ajudes i els documents a presentar a la part inferior d'aquesta publicació.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut