Ajuntament de Ferreries

Ciutadans


 
Rebuts: Consulta online de rebuts
Consulta de registre d'entrades i sortides
Inscripció padró d'habitants
Rebuts: Alta domiciliació bancària
Rebuts: Baixa domiciliació bancària
Generació volant de convivència
Generació volant de residència
Canvi de domicili
Rebuts: Pagament de rebuts
Rebuts: Certificat de pagament de rebuts
Instància genèrica
Llicències d'obres sense projecte tècnic
Rebuts: Fraccionament i ajornament de rebuts pendents
Servei d'aigua: Sol·licitud de connexió a la xarxa d'aigua
Servei d'aigua: Conversió del comptador d'obres en definitiu i devolució fiança
Alta i baixa de gimnàstica de manteniment
Multes: Al·legacions denúncies de trànsit
Rebuts: Canvi de l'adreça fiscal
Rebuts: Canvi de titularitat dels rebuts
Rebuts: Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
Cementiri: Trasllat de restes
Cementiri: Traspàs de drets funeraris
Generació certificat d'empadronament
Generació certificat de convivència històric
Comunicació d'identificació de conductor de denúncies de trànsit
Sol·licitud certificació i/o informació urbanística
Llicències d'obres amb projecte tècnic
Sol·licitud de pròrroga d'obra
Sol·licitud de llicència de segregació/agregació i parcel·lació de terrenys
Sol·licitud parada mercat Divendres a la Fresca 2017
Sol·licitud ocupació via pública-rètols-tendals-sortida cotxes
Comunicació prèvia d'inici d'obres
Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació d'edificis
Sol·licitud de devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Sol·licitud de transmissió o canvi titular d'activitat
Sol·licitud d'inici i activitat permanent innòcua
Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent menor
Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent major
Sol·licitud Activitat infrastructures comunes (sense obres)
Sol·licitud de targeta d'armes
Sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos
XVII FIRA D'ARTESANIA, ARTÍSTICA I AGROALIMENTÀRIA DE FERRERIES
Ús de local i/o instal·lacions municipals - Cessió de material
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut