Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Actualitzar l'adreça electrònica i el telèfon per a poder rebre avisos i notificacions

Objecte del Tràmit: Actualitzar l'adreça electrònica i el telèfon per a poder rebre avisos i notificacions, a través de mitjans electrònics, segons preveu la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones obligades (1) per l’article 14 de la llei 39/2015, i voluntàriament, la resta de persones interessades (2).

(1) Obligats:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

(2)Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.

Requisits a complir: - Tenir Capacitat d'obrar (article 3 de la Llei 39/2015)
- Disposar d'un sistema d'identificació per mitjans electrònics (article 9 de la llei 39/2015).
- Disposar de certificat d’usuari electrònic, i de document de representació, en els casos de gestors administratius o altres professionals que actuïn en representació de terceres persones.

Documentació a presentar: Document de representació, quan sigui preceptiu.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'atenció al Ciutadà
Per telèfon (només informació): 971373003
Per correu: C/ SANT BARTOMEU 55 - 07750 FERRERIES
Per FAX (només informació): NO ADMÈS
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/ferreries/solicituds/iniciartramit.aspx?TIPO=DNOT
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut