Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Llicències d'obres sense projecte tècnic

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència per a obres considerades menors
Àmbit de responsabilitat: Urbanisme
Qui ho pot demanar: - La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada

Requisits a complir: S'entendran com a obres menors les que no donin lloc a nou volum o superfície construïda, no afectin l'estructura d'edificis existens ni la seva base imposable superi la quantiat de 6.010,12 euros.
Documentació a presentar: - Sol·licitud de la llicència degudament emplenada i signada
- REA empresa constructora
- Fotografies d'on s'han de realitzar obres
- Pressupost contractista
- Plànol de situació indicant polígon i parcel·la en cas de rústic

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General de l'Ajuntament de Ferreries (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373003
Per correu: C/Sant Bartomeu, 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: urbanisme@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: - Presentació de la sol·licitud al Registre General
- En el moment de recollir la llicència s'ha de pagar una taxa per llicències urbanístiques de l'1% del pressupost (mínim de 30,05 euros i màxim de 150,25 euros) i un 2,4% del pressupost com a impost d'obres.

Terminis de ciutadà: El ciutadà no pot començar les obres sense la pertinent llicència.
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables: IMPOST OBRES: 2,4% - TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTICA: 1% (mínim 30,05€ màxim de 150,25 €)
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
- Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries
- Ordenança municipal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- Ordenança municipal reguladora de Taxes per llicències urbanístiques

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l’ocupació de via pública per a realitzar les obres, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut