Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Rebuts: Fraccionament i ajornament de rebuts pendents

Objecte del Tràmit: Fraccionament i ajornament de rebuts pendents
Àmbit de responsabilitat: Recaptació Municipal
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu i els seus representants legals
Requisits a complir: - S'ha de tenir una compte corrent en una entitat bancària.
- Els rebuts fraccionats es carreguen el dia 10 de cada mes.
- Els fraccionaments/ajornaments no poden mesclar rebuts en voluntària i en executiva. En aquests casos, necessàriament s'han de realitzar dos expedients i lliurar dues instàncies.

Documentació a presentar: - o bé còpia dels rebuts
- o bé llistat dels rebuts

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre d'Entrada General (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373517
Per correu: C/ Sant Bartomeu 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: recaptacio@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: - El fraccionament o ajornament de la deute pendent.
- Abans de fer l'expedient cal revisar el deute pendent
- S'ha de lliurar la instància abans del dia 1 de cada mes per tal que es pugui carregar a l'entitat bancària el dia 10 de cada mes.

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Reglament de recaptació
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Quan s'incompleixi al seu venciment el pagament d'una fracció - sense justificar la causa – es procedirà a l’aplicació del recàrrec del 20% i els interessos de demora que corresponguin en funció de si els deutes fraccionats o ajornats es trobaven en període voluntari o executiu en el moment de la sol·licitud.

De no produir-se l’ingrés en els terminis legals, es consideraran vençudes la resta de fraccions pendents, havent d’iniciar el procediment de constrenyiment respecte de tota la deuta.

 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut