Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Multes: Al·legacions denúncies de trànsit

Objecte del Tràmit: Al·legacions denúncies de trànsit
Àmbit de responsabilitat: Policia Local
Qui ho pot demanar: Les persones sancionades i els seus representants legals.
Requisits a complir: Per presentar un escrit d’al·legacions la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la notificació d’una denúncia o acord d’incoació. Si s’efectua el pagament amb descompte en aquest mateix termini les al·legacions es tindran per no presentades.

Per presentar un recurs potestatiu de reposició es disposa d’un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució sancionadora. El recurs potestatiu de reposició s’interposa contra la resolució sancionadora pel procediment ordinari (aquells en què es van formular al·legacions i no es va efectuar el pagament amb descompte) davant l'Ajuntament. Aquest recurs és potestatiu per la qual cosa es pot escollir entre presentar-lo o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent. La interposició del recurs no suspèn la execució de la sanció i els efectes que se’n deriven (pèrdua de punts).

Documentació a presentar: - El butlletí de denúncia
- Les proves que la persona trobi convenient.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General d'Entrada (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373517
Per correu: C/ Sant Bartomeu 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: recaptacio@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: Realitzar un recurs a una denúncia de trànsit
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Una de les grans novetats que suposa la reforma de la legislació de trànsit és la que fa referència a l’agilització del procediment sancionador. Bàsicament podem distingir tres tipus de procediment:

1. Procediment abreujat: aquest procediment s’aplica quan s’efectua el pagament amb descompte del 50% dins del termini de 20 dies naturals següents a la notificació amb les següents particularitats:
- La reducció de l’import de la sanció en un 50%.
- Si la sanció és greu i no comporta detracció de punts, no s’anotaran com antecedents al Registre d’infractors.
- La renúncia a efectuar al·legacions (si es presenten, es tindran per no presentades).
- La finalització del procediment sense més tràmits: no es dicta resolució sancionadora
- La impossibilitat de presentar recurs administratiu. Únicament es pot presentar recurs contenciós administratiu davant del jutjat. Convé destacar que algunes sancions estan excloses d’utilitzar aquest procediment (i per tant no poden gaudir de l’esmentat descompte): l’ús d’inhibidors o mecanismes per eludir la vigilància policial, o bé no identificar un conductor i també totes les de l’article 65.6 de la llei de seguretat viària

2. Procediment ordinari simplificat: aquest procediment s’aplica quan ni s’efectua el pagament amb descompte ni es presenten al·legacions en el termini de 20 dies següents a la notificació i té les següents particularitats:
- Transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de denúncia la sanció serà ferma administrativament i no caldrà dictar ni notificar resolució sancionadora excepte quant es tractés d’infraccions greus amb punts no notificades en l’acte per l’agent o infraccions molt greus no notificades en l’acte.
- La impossibilitat de presentar recurs administratiu. Únicament es pot presentar recurs contenciós administratiu davant del jutjat.

3.Procediment ordinari: aquest procediment s’aplica quan es presenten al·legacions en el termini de 20 dies següents a la notificació i no s’efectua pagament amb descompte, o bé quan, en tractar-se d’infraccions greus amb punts o molt greus no notificades en carretera, hi ha l’obligació legal de dictar Resolució sancionadora i té les següents particularitats
- Sempre es dictarà i notificarà la resolució sancionadora i es podran proposar i practicar proves en el termini legal.
- La sanció esdevindrà ferma a partir del dia següent al de la notificació de la resolució sancionadora.
- Hi ha un termini d’un mes per formular recurs de reposició davant del mateix òrgan que dicta la resolució sancionadora que tindrà caràcter potestatiu (no és requisit previ per presentar recurs contenciós administratiu davant del jutjat) i la seva interposició no suspèn l’execució de la sanció (s’envien els punts i, cas de no pagar-se en el termini dels 15 dies següents a la notificació de la resolució, s’obre la via de constrenyiment).


 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut