Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Rebuts: Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Objecte del Tràmit: Sol·licitud de devolució d'ingresssos indeguts
Àmbit de responsabilitat: Recaptació municipal
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu i els seus representants legals
Requisits a complir: Podeu sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts:

- en cas de duplicitat o excés de pagament (per exemple, si heu pagat un mateix rebut dues vegades)
- si teniu una resolució / sentència que us reconeix el dret a demanar la devolució d'ingressos
- si heu pagat un deute tributari un cop ha transcorregut el termini de prescripció
- tots aquells altres casos en què així ho prevegui la legislació tributària.

La devolució de l’ingrés indegut sempre s’efectuarà per transferència bancària al compte que hagueu indicat.

Documentació a presentar: En cas de duplicitat o excés de pagament:
- Fotocòpia del DNI del beneficiari de la devolució.
- Rebut original pagat per duplicat del qual se sol·licita la devolució d’ingressos, juntament amb una fotocòpia de l’altre rebut també pagat.
- Número de compte corrent

En cas de resolució/sentència que reconegui el dret a la devolució d’ingressos:
- Fotocòpia de la resolució/sentència.
- Fotocòpia del DNI del beneficiari de la devolució.
- Rebut original pagat del qual se sol·licita la devolució d’ingressos.
- Número de compte corrent

En cas presentar un recurs per tal que es reconegui el dret a la devolució d’ingressos:
- Fotocòpia de la documentació que estimeu oportuna per tal de fonamentar el dret a sol·licitar la devolució d’ingressos.
- Fotocòpia del DNI del beneficiari de la devolució.
- Rebut original pagat del qual se sol·licita la devolució d’ingressos.
- Número de compte

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General d'Entrada (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373517
Per correu: C/ Sant Bartomeu 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: recaptacio@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà: En qualsevol moment, sempre que no hagin transcorregut 4 anys des de la data en què es va efectuar l’ingrés indegut o des de la data en què es reconeix el dret a sol·licitar la devolució d’ingressos.
Terminis de l'administració: 6 mesos des de presentació sol·licitud
Tarifes aplicables: tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Art. 32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Art. 14 i següents del RD 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós dela Llei Reguladorade les Hisendes Locals

Sentit del Silenci Administratiu: El termini per resoldre la sol·licitud d'ingressos indeguts és de 6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Un cop transcorregut aquest termini sense haber rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'Ajuntament resolgui expressament la sol·licitud amb posterioritat.

Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut