Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Llicències d'obres amb projecte tècnic

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència per a obres considerades majors

Àmbit de responsabilitat: Departament d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: - La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada


Requisits a complir: S'entendran com a obres majors totes les que no es comprenguin dins les obres menors. Són obres menors les que no donin lloc a nou volum o superfície construïda, no afectin l'estructura d'edificis existens ni la seva base imposable superi la quantiat de 6.010,12 euros.

Documentació a presentar: - Sol·licitud de la llicència degudament emplenada i signada.
- Tres exemplars del projecte.
- Assumeix direcció obres de l'arquitecte.
- Estadística d'edificació i habitatge (emplenada i signada)
- DQE de l'empresa constructora
- PCQ i full encàrrec aparellador
- Estudi de seguretat i salut
- Projecte integral de telecomunicacions (si escau)
- Projecte activitats (si escau)
- Contracte amb gestor autoritzat de residus de construcció
- Foto emplaçament obra
- Rebut/liquidació de la taxa
- Justificant haver dipositat una fiança del 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió del residus generats a l'obra, amb la presentació del projecte d'execució .


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General de l'Ajuntament de Ferreries (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971155257 (només informació)
Per correu: C/Sant Bartomeu, 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: urbanisme@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: - Presentació de la sol·licitud al Registre General i realitzar el pagament de la fiança per a la gestió dels residus procedents de l'obra.
- En el moment de recollir la llicència s'ha de pagar una taxa per llicències urbanístiques de l'1% del pressupost (mínim de 90,15 euros i màxim de 450,76 euros) i un 2,4% del pressupost com a impost d'obres.


Terminis de ciutadà: El ciutadà no pot començar les obres sense la pertinent llicència.
Terminis de l'administració: 2 meses
Tarifes aplicables: IMPOST OBRES: 2,4% - TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTICA: 1% (mínim 90,15 € màxim de 450,76 €)
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
- Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries
- Ordenança municipal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- Ordenança municipal reguladora de Taxes per llicències urbanístiques

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut