Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Alta impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matriculació del vehicle

Objecte del Tràmit: Pagar l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici en curs per poder sol·licitar la matriculació d’un vehicle a les oficines de trànsit.

Segons el que disposa l'article 99 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (BOE de 9 de març de 2004), els que sol·liciten davant la Prefectura Provincial de trànsit la matriculació del vehicle, hauran d'acreditar prèviament el pagament de l'IVTM.

Àmbit de responsabilitat: Recaptació Municipal de Ferreries
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu de l’impost (persona que ha de figurar com a titular del vehicle en el permís de circulació) i els representants regulats a l’article 5 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Requisits a complir: - Haver comprat un vehicle nou o matricular a Espanya un vehicle d’importació o qualsevol altra circumstància prevista en el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.
- S’ha de presentar obligatòriament la documentació ressenyada a continuació.
- Per fer el tràmit online és necessari disposar d’un certificat digital o Pin ciutadà.

Documentació a presentar: - La Targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles (obligatori) Document on s'indiquen les característiques tècniques del vehicle: marca, model, cilindrada, pes, cavalls fiscals, etc. El facilita l'empresa que ven el vehicle en comprar-lo.
- DNI o NIF del titular del vehicle (obligatori)
- Certificat d’empadronament (si el domicili del DNI no és el correcte)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'oficina de Recaptació municipal de l'Ajuntament de Ferreries. (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971 37 35 17
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: recaptacio@aferreries.org 
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: Realitzar l’Alta impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matriculació del vehicle a les oficines de la direcció provincial de trànsit.
Terminis de ciutadà: El ciutadà o el seu representant ho pot sol·licitar l’alta en qualsevol moment de l’any i ha de ser anterior a la matriculació.
Terminis de l'administració: En el moment de la sol·licitud.
Tarifes aplicables: Consulteu l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de Ferreries
Resposta al ciutadà: En el moment de la presentació.
Marc Legal: Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament General de Recaptació.

Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art. 92 a 99).

Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Recordeu que a la Prefectura de Trànsit s’ha d’entregar un justificant de pagament, es recomana imprimir-ne dos.


Es paga d'acord amb els trimestres que queden fins a acabar l'any, incloent- hi el trimestre en què es produeix la compra.
- De l’1 de gener al 31 de març: quatre trimestres.
- De l’1 d’abril al 30 de juny: tres trimestres.
- De l’1 de juliol al 30 de setembre: dos trimestres.
- De l’1 d’octubre al 31 de desembre: un trimestre.


En el moment de realitzar el tràmit online, tingueu a mà, el DNI, la fitxa tècnica del vehicle i una targeta bancària.

 Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut