Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

TARIFES IVTM


Tarifes (actualitzat a 24/04/2014)

1. Les quotes del quadre de tarifes vigents establertes a l’article 95.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDLEG 2/2004, de 4 de març, s’incrementen amb l’aplicació del coeficient 1,25.

2. Per aplicació d’aquest coeficient previst a l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi és el següent:

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals 15,77
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 42,60
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 89,92
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 112,01
De 20 cavalls fiscals en endavant 140,00

B) Autobusos
De menys de 21 places 104,12
De 21 a 50 places 148,30
De més de 50 places 185,37

C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 52,85
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 104,12
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 148,30
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 185,37

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals 22,08
De 16 a 25 cavalls fiscals 34,71
De més de 25 cavalls fiscals 104,12

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 22,08
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 34,71
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 104,12

F) Altres vehicles
Ciclomotors 5,52
Motocicletes fins a 125 cc 5,52
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 9,46
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 18,93
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 37,86
Motocicletes de més de 1.000 cc 75,72
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut